Publications

In English

 1. Wendong Wei, Jiashuo Li, Bin Chen, Meng Wang, Pengfei Zhang, Dabo Guan, Jing Meng, Haoqi Qian, Yaohua Cheng, Chongqing Kang, Kuishuang Feng, Qing Yang, Ning Zhang, Xi Liang, Jinjun Xue, 2021, "Embodied greenhouse gas emissions from building China’s large-scale power transmission infrastructure", Nature Sustainability, 0(0): 1-9.
 2. Jing Cao, Hancheng Dai, Shantong Li, Chaoyi Guo, Mun Ho, Wenjia Cai, Jianwu He, Hai Huang, Jifeng Li, Yu Liu, Haoqi Qian, Can Wang, Libo Wu, Xiliang Zhang, 2021, "The general equilibrium impacts of carbon tax policy in China: A multi-model comparison", Energy Economics, 99: 105284.
 3. Haoqi Qian, Shaodan Xu, Jing Cao, Feizhou Ren, Wendong Wei, Jing Meng, Libo Wu, 2021, "Air pollution reduction and climate co-benefits in China's industries", Nature Sustainability, 5(4): 417–425.
 4. Meng Wang, Mingtao Yao, Shanshan Wang, Haoqi Qian, Pengfei Zhang, Yinuo Wang, Yukang Sun, Wendong Wei, 2021, "Study of the emissions and spatial distributions of various power-generation technologies in China", Journal of Environmental Management, 278(1): 111401.
 5. Jiashuo Li, Sili Zhou, Wendong Wei, Jianchuan Qi, Yumeng Li, Bin Chen, Ning Zhang, Dabo Guan, Haoqi Qian, Xiaohui Wu, Jiawen Miao, Long Chen, Kuishuang Feng, Sai Liang, 2020, "China's retrofitting measures in coal-fired power plants bring significant mercury-related health benefits", One Earth, 3(6): 777-787.
 6. Mingkun Jiang, Jiashuo Li, Wendong Wei, Jiawen Miao, Pengfei Zhang, Haoqi Qian, Jianmin Liu, Jinyue Yan, 2020, "Using Existing Infrastructure to Realize Low-Cost and Flexible Photovoltaic Power Generation in Areas with High-Power Demand in China", iScience, 23(12): 101867.
 7. Haoqi Qian, Libo Wu, 2020, "Avoiding Mis-estimation of the CES Function: Unit Matters", Applied Economics, 52(19): 2056-2062.
 8. Haoqi Qian, Ying Zhou, Libo Wu, 2018, "Evaluating various choices of sector coverage in China's national emissions trading system (ETS)", Climate Policy, 18(S1): 7-26.
 9. Haoqi Qian, Libo Wu, Weiqi Tang, 2017, "“Lock-in” effect of emission standard and its impact on the choice of market based instruments", Energy Economics, 63: 41-50.
 10. Libo Wu, Haoqi Qian, Jin Li, 2014, "Advancing the experiment to reality: Perspectives on Shanghai pilot carbon emissions trading scheme", Energy Policy, 75: 22-30.

In Chinese

 1. 钱浩祺, 2020:《环境大数据应用的最新进展与展望》,《环境经济研究》第4期。
 2. 王班班、莫琼辉、钱浩祺, 2020:《地方环境政策创新的扩散模式与实施效果——基于河长制政策扩散的微观实证》,《中国工业经济》第8期。
 3. 钱浩祺、吴力波、任飞州, 2019:《从“鞭打快牛”到效率驱动:中国区域间碳排放权分配机制研究》,《经济研究》第3期。
 4. 汤维祺、吴力波、钱浩祺, 2016:《从“污染天堂”到绿色增长——区域间高耗能产业转移的调控机制研究》,《经济研究》第6期。
 5. 汤维祺、钱浩祺、吴力波, 2016:《内生增长下排放权分配及增长效应》,《中国社会科学》第1期。
 6. 吴力波、钱浩祺、汤维祺, 2014:《基于动态边际减排成本模拟的碳排放权交易与碳税选择机制》,《经济研究》第9期。
 7. 钱浩祺、吴力波、汤维祺, 2014:《成本效应与需求效应——原油价格冲击的行业传导机制研究》,《世界经济文汇》第3期。

Updated: